May 13

Prelungire acordare aviz de cult

May 12

„Ora de Religie are un uriaş potenţial culturalizator, edificator, întremător“

Interviu cu Constantin Cucoș

Care sunt consecinţele recentei modificări a statutului disciplinei Religie în şcoală?

Am susţinut şi susţin în continuare faptul că elevul sau tânărul de astăzi trebuie să primească în şcoală şi o edu­caţie religioasă. Am fost printre primii promotori ai acestui parcurs formativ, propunând repere şi instrumente pedagogice de bază. După mai bine de două decenii de experienţă în acest sens s-a ajuns la o stare problematică, tensionată, contorsionată, dacă avem în vedere atât pe cei care girează această latură a educaţiei din perspectivă legislativă şi acţională, dar şi unele poziţionări sau reprezentări recente - fie ale beneficiarilor direcţi, fie ale celor care predau Religia, fie ale unor voci venite din spaţiul societăţii civile. Nu voi aminti argumentele pe care le-am invocat de mai multe ori în favoarea studiului Religiei, care sunt de ordin cultural, psihologic, etic, sociologic, istoric, ecumenic, şi, nu în ultimul rând, teologic şi pedagogic, ci doresc să mă refer acum doar la aportul valoric al acestei componente în formarea unei culturi integrale, precum şi la contribuţia acesteia la delimi­tarea şi afirmarea identitară a persoanei.

Nu sunt un cunoscător al subtilităţilor juridice, dar bunul-simţ - să-l numesc, pedagogic - îmi spune că asistăm la o periferizare, marginalizare şi depreciere simbolică (şi nu numai) a studiului Religiei în şcoală, care ridică mari semne de mirare. Departe de mine gândul de a îndemna la nesupunere normativă (ştiu că anumite hotărâri ale unor instanţe nu pot fi puse în discuţie), dar noua realitate creată schimbă radical statutul de drept şi de fapt al disciplinei Religie în programul şcolar şi, respectiv, derularea normală şi facilă a proceselor educative subsecvente.

La ce vă referiţi, mai concret, când vorbiţi despre această schimbare radicală?

Se realizează o separare sau o discrimi­nare valorică a disciplinelor, ce induce, direct şi indirect, o inferiorizare a Religiei în raport cu celelalte discipline. De ce doar această disciplină să fie „optată“ explicit de către pă­rinţi (sau tutori) a fi studiată de copii, şi nu şi altele? De ce nu şi Filosofia, sau Biologia, sau Limba Română etc., pe considerentul că unora dintre părinţi li s-ar părea că aceste discipline ar leza aşteptări, crezuri sau obişnuinţe? Şi, în definitiv, ce competenţe au părinţii în a fixa tabela de discipline convenabile copiilor lor? Au informaţiile şi disponibilităţile necesare? Ce se întâmplă cu acei copii ai căror părinţi - poate cu zecile de mii - sunt dezinteresaţi sau sunt plecaţi la lucru în alte zări? Cine hotărăşte în numele lor? Ce ar fi dacă şi studiul altor discipline ar fi hotărât tot de părinţi? Dacă, într-adevăr, unele discipline ar afecta cu adevărat posibilităţile fizice sau disponibilităţile spirituale, cadrul existent până acum a fost destul de protectiv (la Educaţie fizică, unii elevi pot fi absolviţi pe considerente medicale, iar la Religie, pe consi­derente de confesiune sau non-apartenenţă religioasă, prin depunerea efectivă a unei cereri de a participa la ore de o anumită confesiune sau de a nu participa deloc). Cu alte cuvinte, de abia de acum putem vorbi de discriminare - statutar-valorică - a disciplinei Religie.

Consideraţi relevantă propunerea de înlocuire a Religiei cu Istoria religiilor sau cu alte discipline, promovată atât de insistent de către anumite persoane care se erijează în voci ale societăţii civile?

Educaţia religioasă trebuie să aibă mai întâi un caracter confesional, pentru o bună „instalare“ a persoanei în perimetrul cultural al grupului de referinţă, şi apoi un ca­racter interconfesional, pentru cunoaşterea şi respectarea alterităţii confesionale. Cât priveşte perspectiva unor alternative prin crearea de noi discipline precum Istoria religiilor, Arta religioasă, Filosofia religiei etc., acestea au devenit deja piste curriculare efective, alternative sau complementare, prin curriculum la decizia şcolii, pentru a particulariza sau răspunde unor interese anume, la fel ca şi în cazul altor discipline. În nici un caz, această variantă nu creează un avantaj actualilor profesori de Religie în raport cu ceilalţi dascăli. Toate propunerile de opţionale vor avea acelaşi statut şi se vor supune aceloraşi criterii de evaluare, validare, implementare.

S-a mai propus şi varianta înlocuirii Religiei cu Educaţia civică sau Educaţia morală (de către un anumit parlamentar, mi se pare). Probabil că respectivul concetăţean nu ştie că deja Educaţia civică se studiază de mult la clasa a III-a şi a IV-a, Cultura civică la a VII-a şi a VIII-a (asta nu înseamnă că e suficient), iar Educaţia morală nu e totuna cu Educaţia religioasă. A reduce faptul religios, sub aspectul cunoaşterii şi raportării la sacru, la dimensiunea morală a Religiei, e reducţionist, simplist şi evazionist, iar acest „truc“ nu are cum să scape unei expertize sau unui „ochi“ pedagogic. Astfel de subterfugii nu ascund decât prevalorizări ce se agaţă de argumente de „doi lei“, care oricum pleacă de la antepronunţări vizibile, de la preconcepţii legate de aportul educativ al orei de Religie.

Totuşi, în cadrul dezbaterilor din mass-media privind ora de Religie au fost invocate numeroase reproşuri la adresa acesteia, unele complet false şi manipulatoare, dar şi unele justificate. Cum comentaţi aceste acuzaţii?

Suntem conştienţi de faptul că atât programa şcolară la această disciplină, cât şi manualele (adică elementele de conţinut care se predau) sunt perfectibile, că se centrează, nu de puţine ori, pe elemente irelevante pedagogic, retrograde sau pernicioase în raport cu anumite vârste, că e loc de mai multe corelaţii interdisciplinare, că acestea pot primi un mai mare accent pe linie culturalizatoare, că nu „pică“ numaidecât pe expectanţele culturale ale elevilor, că anumiţi profesori de Religie nu au suficiente abilităţi pedagogice, că lecţiile conţin exemplificări sau explicaţii neinspirate, că se face exces de pietism şi imagistică ritua­listă, că se fac evaluări pornindu-se de la cât de „mare“ şi puternic afirmată este credinţa elevilor etc. Ca unul care îi formez şi lucrez şi cu profesorii de Religie, alături de alte categorii de profesori, pot să afirm, prin comparaţie, că aceştia nu sunt nici mai „buni“, nici mai „răi“ decât alţii. Am cunoscut profesori de Religie admirabili, cum, la fel, am avut parte să asist la ore nereuşite şi la alte specialităţi. Dacă vrem să eliminăm o disciplină pe consi­derente didactice, motive am găsi cu duiumul la orice obiect de studiu. Tematici defazate, incongruente sau irelevante, precum şi scenarii didactice defectuoase putem identifica la mai multe materii. Important e să le identificăm, să le corectăm sau să le eliminăm pe fiecare, nu materia ca atare. A tăia un pom pe consi­derentul că o cracă s-a îmbolnăvit demonstrează nepricepere sau chiar nechibzuinţă.

A fost invocat, de asemenea, pretinsul pericol al îndoctrinării copiilor prin intermediul orei de Religie…

Cei care susţin această idee nu ştiu despre ce vorbesc, deoarece nu realizează că îndoctrinarea are loc nu atât prin ceea ce se transmite (cu toate că şi asta contează), ci preponderent prin modul în care se transmite ceea ce se transmite. Aşa încât, potenţialul îndoctrinator al unei discipline depinde de maniera în care se transmite un anumit bagaj de cunoştinţe, de tipul de argumentare etalat de profesor, de natura relaţiei dintre educator şi educat, de apelul la ascultare şi asumare necritică a unor cunoştinţe sau deprinderi etc. Îndoctrinezi prin educaţia religioasă în aceeaşi măsură în care îndoctrinezi prin literatură, istorie, muzică sau matematică… Religia, ca disciplină şcolară, cu un conţinut atent structurat şi predată în mod convenabil din punct de vedere metodic, are un uriaş potenţial culturalizator, edificator, întremător. Iar o selecţie inspirată de cunoştinţe sau valori specifice nu ar veni în contradicţie cu cele de la alte discipline (fizică, chimie, biologie, muzică etc.), ci le-ar potenţa, le-ar nuanţa, le-ar resemnifica.

Să nu uităm că regimul comunist a interzis studiul Religiei în şcoală timp de aproape o jumătate de secol. În mod paradoxal, atunci oamenii îşi doreau accesul la o educaţie religioasă, iar acum, în deplină libertate, par a-şi fi schimbat atitudinea. Cum explicaţi această răsturnare de situaţie?

Într-adevăr, religia, ca domeniu de cunoaştere şi ca practică, a fost mult timp un „fruct oprit“ şi, de aceea, începând cu anul 1990, a fost aşa de mult adulată. Să nu ne amăgim că acest dat s-ar perpetua la nesfârşit. Dincolo de fenomenele de secularizare sau desacralizare a vieţii, intervin şi reaşezări sau ratificări valorice la nivel indivi­dual sau comunitar. S-a manifestat un boom iniţial care nu a fost întotdeauna prea inspirat cultivat şi potenţat. „Necredincioşii“ de altădată erau aşa „din naştere“, pentru că regimul avea grijă să îi ţină încă „din faşă“ la distanţă de edificiul religios. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat. Avem deja multe generaţii de adulţi care au depăşit chingile ideologice totalitare şi trăiesc în libertate, beneficiind de instruirea religioasă, de raportarea firească, naturală la viaţa cultică. Să ne ferească Dumnezeu de acea situaţie prin care oameni bine instruiţi şi formaţi religios să manifeste, în cunoştinţă de cauză, neîncredere, disperare sau dispreţ faţă de dispozitivul prin care au trecut! A venit timpul ca, prin ei, forţa acestei educaţii să îşi arate adevăratul calibru, beneficiile şi tăria. (interviu realizat de Cristina Mascan)

Articol preluat de pe

http://basilica.ro/

May 02

Reuniunea cadrelor didactice care predau disciplina Religie în Episcopia Oradiei

Doamnelor și domnilor profesori,  

 

Vă facem cunoscut că, urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu numărul 10 717, luată în ședința de lucru din 29 octombrie 2013, la nivelul Patriarhiei Române anul 2015, a fost declarat ca „Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi“.
          În acest context la nivelul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în data de 15 mai 2015 se va desfășura Reuniunea cadrelor didactice care predau disciplina Religie în Episcopia Oradiei.
          Reuniunea se va desfășura vineri 15 mai 2015, începând cu ora 9,00 la Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea după  următorul program:
Ora 9,00 – Sfânta Liturghie şi slujba de Te Deum în paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” din cadrul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea;
Ora 11,00 – Desfăşurarea conferinţei în sala festivă a Liceului Ortodox;

 

INSPECTOR ȘCOLAR 
Pr.prof. Florin Negruțiu 

May 02

Concursul National Copiii si drepturile lor cuprins in CAEN 2015

Apr 21

Documente binecuvantare

Apr 07

Școala Altfel - Campionii - ediția a II-a 2015

Asociaţia pentru Educaţie şi Formare "TopFormalis" din Oradea împreună cu partenerii săi, organizează în perioada martie-iunie 2015 concursul intitulat

  • ŞCOALA ALTFEL - CAMPIONII! / ediţia a II-a 2015.

Concursul se adresează tuturor cadrelor didactice care îşi doresc să implementeze activităţi extracurriculare în cadrul Programului "Să ştii mai multe, să fii mai bun" organizat în perioada 6-10 aprilie 2015propunându-şi să le premieze pe cele mai interesante şi mai relevante pentru elevi.

Anul acesta, concursul este cuprins în Calendarul Acticităţilor Educaţionale Regionale şi Interjudeţene, având codul CAERI 210 (a se vedea documentul pdf ataşat).

Parteneri:

  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş;
  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor;
  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud;
  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Varaş-Serverin;
  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara;
  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj;
  • Şcoala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Alba

Scopul Concursului este reprezentat de promovarea modelelor de bună practică în domeniul educaţiei non-formale implementate de şcolile din judeţele Alba (Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia), Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Hunedoara şi Sălaj în cadrul Programului „Să ştii mai multe, să fii mai 

Detalii suplimentare se pot obţine accesând site-ul Asociaţiei pentru Educaţie şi Formare "TopFormalis" la adresa http://cursuristanadevale.blogspot.ro sau direct la  https://sites.google.com/site/topformalisoradea Butonul "Şcoala altfel - Campionii! / ediţia a II-a, 2015"

 

Regulament_calendar CAERI

Apr 06

Camera deputatilor a aprobat proiectul referitor la înscrierea elevilor la ora de religie

Deputaţii au adoptat, în şedinţa de plen din 1 aprilie 2015, proiectul de lege care permite înscrierea sau retragerea elevilor de la orele de religie prin cerere scrisă a părinţilor. Proiectul a fost adoptat cu 213 voturi pentru, un vot împotrivă şi cinci abţineri.

Propunerea legislativă prevede ca alin. (2) al art. 18 din Legea Educaţiei Naţionale să fie modificat după cum urmează: "Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cererea scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei opţiuni sau retragerea se face tot prin cererea scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Situaţia şcolară se încheie, după caz, cu sau fără disciplina religie".

Comisia juridică şi cea pentru învăţământ din Camera Deputaţilor au adoptat un raport comun de admitere a propunerii legislative pentru modificarea prevederilor referitoare la modul de predare a religiei în şcoli din Legea Educaţiei declarate neconstituţionale.

Înainte de a fi modificat, alin. (2) al art. 18 din Legea Educaţiei Naţionale, declarat neconstituţional, prevedea: "La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină".

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Andras Gyorgy Kiraly, declara, după şedinţa comună a comisiilor juridică şi pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, că metodologia va fi stabilită după adoptarea textului final în Senat şi în Cameră.

 

Știre preluată de pe http://basilica.ro

Mar 31

Oferta educationala Facultatea de Teologie Ortodoxa Oradea 2015

Mar 30

Documente binecuvantare

Mar 26

Premii cultura si spiritualitate 2015

Evanghelia zilei Biblia ortodoxa